Eshmoun Valley

Dolina Eszmun

Rezultaty badań:

Sezon po sezonie„Newsletter PCMA”:

Biuletyn „Archeowieści PCMA”, 7, (2008): Rekonesans archeologiczny na terenie starożytnej Fenicji