powrót do strony głównej
english version
Wystawa
Prasy oliwne
Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego
zmodyfikowano
08-06-2016

Stypendia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
w roku akademickim 2016/2017

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW informuje, że w roku akademickim 2016/2017 dysponować będzie stypendiami naukowymi dla studentów i magistrów /doktorantów/ realizowanymi w Egipcie i finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa: Regulamin Przyznawania Stypendium 

Osoby, które będą się ubiegać o przyznanie stypendium, powinny złożyć do 31.03.2016 w biurze Centrum następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Kandydata

2. Opinia Opiekuna Naukowego o projekcie naukowym kandydata.

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o roku studiów.

Stypendium wypłacane w Egipcie wynosi 250 USD (studenci) lub 375 USD (absolwenci).

Zmiany terminów realizacji stypendiów możliwe są w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Koszty podróży, wizy egipskiej (również jej przedłużenie), ubezpieczenia oraz koszty wydawania innych dokumentów w Egipcie pokrywa osoba wyjeżdżająca.

Osoba powracająca ze stypendium ma obowiązek złożyć w Centrum sprawozdanie ze zrealizowanego programu.

Więcej na temat zasad pobytu na stypendium w: Regulaminie Stypendysty

 

Kandydatów wyłoni Komisja Stypendialna powołana przez Dyrektora Centrum w składzie:

prof. Włodzimierz Godlewski (IA UW)

prof. Karol Myśliwiec (IKSIO PAN)

dr hab. Tomasz Scholl (IA UW)

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (Wydział Orientalistyczny UW)

dr hab. Tomasz Waliszewski (Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)