PAM Journal

 • Polish Archaeology in the Mediterranean

  Rocznik prezentujący artykuły w pełni recenzowane przez międzynarodowy zespół niezależnych ekspertów. Jego tematyka obejmuje:

  • wyniki badań archeologicznych, geofizycznych, konserwatorskich oraz studyjnych prowadzonych przez misje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz misje partnerskie (w tym raporty wstępne i końcowe),
  • artykuły badawcze o tematyce związanej z zakresem badań prowadzonych w ramach CAŚ UW.

  Ramy chronologiczne: od okresów prehistorycznego i protohistorycznego, przez Wczesny Brąz, okres predynastyczny oraz Starego i Nowego Państwa w Egipcie, czasy kultury grecko-rzymskiej w południowym i wschodnim rejonie basenu Morza Śródziemnego, aż po wczesne chrześcijaństwo (w tym średniowieczne królestwa nubijskie w Afryce) i okres islamski.

  Ramy terytorialne: Bliski Wschód i Zakaukazie, Półwysep Arabski, w tym rejony Zatoki Arabskiej oraz Morza Czerwonego, północno-wschodnia Afryka oraz wschodni basen Morza Śródziemnego.

  Ramy tematyczne: historia i kultura społeczeństw prehistorycznych i starożytnych bliskowschodnich, egipskich i nubijskich, śródziemnomorskich klasycznych i średniowiecznych; bioarcheologia; kultura materialna, w tym historia architektury i sztuki; ratowanie i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym; konserwacja; historia badań archeologicznych CAŚ UW.

Czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean
ISSN 1234-5415
ISSN 2083-537X (Online)

Wydawca: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od tomu 17)
Dyscyplina: Archeologia, konserwacja i pokrewne
Redaktor naczelny: Iwona Zych

Redakcja
Komitet Redakcyjny i Międzynarodowy Zespół Doradczy
Procedury recenzowania i zespół recenzentów
Wytyczne dla autorów

Wszystkie tomy PAMdostępne online.
Czasopismo jest indeksowane w bazach Central and Eastern European Online Library (od tomu 17), Index Copernicus Journals Master List, gdzie ma swoją stronę: www.pam-journal.pl (od tomu 24) i BazHum .

Kontakt:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 55 31 309, (+48 22) 55 31 310
fax (+48 22) 628 45 23
e-mail: pam.pcma(at)uw.edu.pl